CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HANCIC - Địa chỉ: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội .
 ĐT: 024.37171843  -  Phòng Kinh doanh: 024.37530888; Hot line: 0918.115.659
Năng lực tài chính của công ty
1. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng

2. Các chỉ tiêu tài chính của công ty Hancic USC 03 năm gần đây trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Năm 2015:
-    Tổng tài sản: 9,1 tỷ
-    Tài sản ngắn hạn: 8,9 tỷ
-    Doanh thu: 30,5 tỷ 
-    Lợi nhuận: 1,6 tỷ

Năm 2016:
-    Tổng tài sản: 13 tỷ
-    Tài sản ngắn hạn: 8,7 tỷ
-    Doanh thu: 10,2 tỷ 
-    Lợi nhuận: 0,1 tỷ

Năm 2017:
-    Tổng tài sản: 11,2 tỷ
-    Tài sản ngắn hạn: 9,0 tỷ
-    Doanh thu: 10 tỷ 
-    Lợi nhuận 0,3 tỷ