CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HANCIC
Địa chỉ: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội .
 ĐT: 024.37171843  -  Phòng Kinh doanh: 024.37530888; Hot line: 0918.115.659
Năng lực tài chính của công ty
1. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng

2. Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Năm 2015:
-    Doanh thu: 30,5 tỷ 
-    Lợi nhuận: 1,6 tỷ

Năm 2016:

-    Doanh thu: 13 tỷ 
-    Lợi nhuận: 0,1 tỷ

Năm 2017:

-    Doanh thu: 11 tỷ 
-    Lợi nhuận 0,3 tỷ

Năm 2018:

-   Doanh thu 13 tỷ
-   Lợi nhuận 0,2 tỷ

Năm 2019:

- Doanh thu 15 tỷ
- Lợi nhuận 0,4 tỷ

Năm 2020:

- Doanh thu 10 tỷ
- Lợi nhuận 0,1 tỷ